(klik hier om naar het herroepingsformulier te gaan)

Reclame en herroepingsrecht

Afnemer is verplicht het geleverde te controleren op gebreken op het moment dat de producten hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort afnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen. Als afnemer meent dat kwaliteit en/of kwantiteit van het aangebodene niet in overeenstemming is met hetgeen is overeengekomen, dient afnemer de zending te weigeren. Afnemer zal ondernemer onverwijld van de weigering van het geleverde op de hoogte brengen.

Afnemer zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen het geleverde conform de overeenkomst is. Indien afnemer van zijn recht de zending te weigeren gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking direct aan de vervoerder terug geven.

Indien een gebrek later wordt geconstateerd dan direct bij aanbieding door vervoerder, dan komt de afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Indien de afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de eventuele overige bestelde producten.

Afnemer heeft 14 kalenderdagen bedenktijd om te beoordelen of hij het toegezonden product wil houden. Binnen die termijn kan afnemer besluiten om de gesloten overeenkomst te herroepen (ofwel: ontbinden).

Conform de wetgeving voor kopen op afstand (artikel 6.230r BW en 6.230s BW) draagt afnemer bij in de verzendkosten in geval van een retourzending.

Ter indicatie gelden de volgende door afnemer bij te dragen verzendkosten in geval van een retourzending:
- Pakketvervoer circa € 10,- per pakket;
- Palletvervoer circa € 75,-. per pallet.

Afnemer blijft verantwoordelijk voor de geretourneerde producten totdat de retourzending door leverancier is geaccepteerd.

Afnemer dient voor de herroeping het modelformulier voor herroeping, opgenomen in de bijlage van de Europese Richtlijn, te gebruiken. Dit formulier vindt u onderaan deze pagina.

Afnemer dient tijdens de bedenktijd voorzichtig met de toegezonden zaak om te gaan. Afnemer heeft het recht om het product te beoordelen of hij het wil houden, en te proberen zoals hij dat normaal gesproken ook in de winkel zou mogen. Zolang de afnemer nog niet besloten heeft het product te houden, mag hij het niet gebruiken. 

Wanneer afnemer het product voor meer heeft gebruikt dan nodig is om te beoordelen of hij de zaak daadwerkelijk wil houden, is deze aansprakelijk voor de waardevermindering. De ondernemer heeft dus recht op vergoeding wanneer afnemer het product gebruikt of beschadigd retourneert. 

Uit overwegingen van coulance kan ondernemer (gedeeltelijk) afwijken van het bovenstaande. Afnemers kunnen aan een dergelijke coulance-regeling geen rechten ontlenen bij (deel-)leveringen die niet de coulance-regeling betreffen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------