algemene Voorwaarden TARRA | 01-03-2019

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid

Artikel 2 - Het aanbod

Artikel 3 - Bulkbestellingen en offertes

Artikel 4 - De overeenkomst

Artikel 5 - Prijs

Artikel 6 - Betaling

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud

Artikel 8 - Levering en uitvoering

Artikel 9 - Reclame en herroepingsrecht

Artikel 10 - Conformiteit en fabrieksgarantie

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

Artikel 12 - Vrijwaring

Artikel 13 - Overmacht

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 16 - Wijziging voorwaarden

 

Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Afnemer: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon, die staat ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel én met wie Tarra Packaging een overeenkomst aangaat dan wel aan wie aan Tarra Packaging een aanbieding doet;

Dag : kalenderdag;

Ondernemer : v.o.f. Tarra Packaging, ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59518545 en met BTW-identificatienummer NL853534299B01, hierna ook genoemd "Tarra";

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen ondernemer en afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

Product: ieder op grond van de overeenkomst door ondernemer aangeboden, te leveren of geleverde zaak of op grond van verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen product.

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ondernemer en een afnemer, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden volledig van toepassing. Ondernemer en afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden.

Indien ondernemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ondernemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2 - Het aanbod

Ieder aanbod van de ondernemer op de website is vrijblijvend.

Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

- de prijs is exclusief omzetbelasting/BTW, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen;

- de eventuele kosten van aflevering;

- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

- de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs.

 

Artikel 3 - Offertes

Een offerte vervalt indien het product waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

Een aangevraagde offerte is 7 dagen na het uitbrengen ervan door ondernemer geldig tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven op de offerte. In dat geval geldt de termijn die op de offerte genoemd is. Binnen 1 werkdag nadat de bestelbevestiging door ondernemer is ontvangen wordt de aanvraag in bestelling gezet.

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan afnemer. De ondernemer streeft ernaar om de producten zoveel mogelijk in één keer bij afnemer af te leveren. Het is echter mogelijk dat de bestelling in meerdere leveringen wordt afgeleverd.

De artikelen worden op één adres afgeleverd.

Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is de ondernemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ondernemer anders aangeeft.

 

Artikel 4 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten en/of diensten.

 

Artikel 5 - Prijs

 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;

of:

b. de afnemer de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De op de website in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen worden inclusief BTW gefactureerd. Ondernemer heeft haar webshop ingericht voor de Nederlandse markt. Afnemers buiten Nederland (daaronder ook begrepen ondernemers met een buitenlands BTW nummer), ontvangen een factuur inclusief de voor Nederland geldende BTW tarieven. De in offertes genoemde prijzen van producten of diensten zijn exclusief BTW.

  

Artikel 6 - Betaling

Betaling geschiedt in principe vooraf middels de op de website van Tarra aangegeven en door afnemer gekozen betaalmethode.

Indien tussen ondernemer en afnemer levering op rekening expliciet is overeengekomen verplicht afnemer zich de verschuldigde bedragen binnen 5 dagen na factuurdatum te betalen op de door ondernemer aangegeven wijze.

Ondernemer heeft het recht om vooraf een creditcheck uit te voeren. Indien daaruit een negatief oordeel volgt, is ondernemer gerechtigd vooruitbetaling van afnemer te verlangen, bij gebreke waarvan ondernemer niet tot levering zal overgaan. De levertijd zal bij een dergelijke vooruitbetaling ingaan vanaf op het moment dat de betaling is bijgeschreven op het bankrekeningnummer van ondernemer.

Bij overschrijding van de betalingstermijn is ondernemer gerechtigd een vertragingsrente van 1% per maand over het openstaande bedrag in rekening te brengen, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf de maand dat de afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Een gedeelte van een maand telt als een maand.

De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van de Wet normering buitengerechtelijke kosten en het bijbehorende besluit.(zie hiervoor www. http://wetten.overheid.nl/BWBR0031432/geldigheidsdatum_11-09-2013#Artikel3) De eventuele gemaakte gerechtelijke- en executiekosten zullen eveneens op de afnemer worden verhaald.

De afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan ondernemer verschuldigde.

Eventuele bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud

Alle door ondernemer in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van ondernemer totdat afnemer alle verplichtingen uit de met ondernemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding.

Door ondernemer geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De afnemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

De afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van ondernemer veilig te stellen.

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de afnemer verplicht om ondernemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

In het geval ondernemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan ondernemer en door ondernemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van ondernemer zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

Artikel 8 - Levering en uitvoering

De ondernemer zal de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en de uitvoering van bestellingen van producten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Voor alle bestellingen beneden een factuurwaarde van €150,- (exclusief BTW) worden verzendkosten in rekening gebracht.

Ondernemer levert de bestellingen met een factuurwaarde van meer dan € 150,- (exclusief BTW) franco op één adres in Nederland (met uitzondering van de Waddeneilanden). Voor leveringen buiten Nederland hanteert ondernemer een opslag in de vervoers- en/of administratiekosten welke blijkt uit het orderoverzicht voordat u de koopverplichting aangaat alsmede de daaropvolgende factuur en zo nodig op aanvraag aan afnemer vooraf kan worden medegedeeld.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 2 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd binnen de gestelde leveringstermijn van maximaal 30 dagen, ontvangt de afnemer hiervan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de afnemer reeds vooruit betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging op het in overeenstemming met het in lid 2 genoemde adres, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 9 - Reclame en herroepingsrecht

Afnemer is verplicht het geleverde te controleren op gebreken op het moment dat de producten hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort afnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen. Als afnemer meent dat kwaliteit en/of kwantiteit van het aangebodene niet in overeenstemming is met hetgeen is overeengekomen, dient afnemer de zending te weigeren. Afnemer zal ondernemer onverwijld van de weigering van het geleverde op de hoogte brengen.

Afnemer zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen het geleverde conform de overeenkomst is. Indien afnemer van zijn recht de zending te weigeren gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking direct aan de vervoerder terug geven.

Indien een gebrek later wordt geconstateerd dan direct bij aanbieding door vervoerder, dan komt de afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Indien de afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de eventuele overige bestelde producten.

Afnemer heeft 14 kalenderdagen bedenktijd om te beoordelen of hij het toegezonden product wil houden. Binnen die termijn kan afnemer besluiten om de gesloten overeenkomst te herroepen (ofwel: ontbinden).

Conform de wetgeving voor kopen op afstand (artikel 6.230r BW en 6.230s BW) draagt afnemer bij in de verzendkosten in geval van een retourzending.

Ter indicatie gelden de volgende door afnemer bij te dragen verzendkosten in geval van een retourzending:
- Pakketvervoer circa € 10,- per pakket;
- Palletvervoer circa € 75,-. per pallet.

Afnemer blijft verantwoordelijk voor de geretourneerde producten totdat de retourzending door leverancier is geaccepteerd.

Afnemer dient voor de herroeping het modelformulier voor herroeping, opgenomen in de bijlage van de Europese Richtlijn, te gebruiken.

DOWNLOAD het modelformulier;

OPEN het modelformulier;

Afnemer dient tijdens de bedenktijd voorzichtig met de toegezonden zaak om te gaan. Afnemer heeft het recht om het product te beoordelen of hij het wil houden, en te proberen zoals hij dat normaal gesproken ook in de winkel zou mogen. Zolang de afnemer nog niet besloten heeft het product te houden, mag hij het niet gebruiken. 

Wanneer afnemer het product voor meer heeft gebruikt dan nodig is om te beoordelen of hij de zaak daadwerkelijk wil houden, is deze aansprakelijk voor de waardevermindering. De ondernemer heeft dus recht op vergoeding wanneer afnemer het product gebruikt of beschadigd retourneert. 

Uit overwegingen van coulance kan ondernemer voor een deel van de overeenkomst of de gehele overeenkomst afwijken van het genoemde in artikel 9. De afnemer kan aan een dergelijke coulance-regeling geen rechten ontlenen bij volgende overeenkomsten of bij deelleveringen die niet de coulance-regeling betreffen.

 

  

Artikel 10 - Conformiteit en fabrieksgarantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Ondernemer hanteert de normen en specificaties zoals deze zijn opgesteld door de FEFCO (www.fefco.org).

Afnemer kan aanspraak maken op de door de producent van de producten geboden fabrieksgarantie.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de afnemer op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Buiten de garantie vallen gebreken aan de artikelen, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door schade die het gevolg is van omstandigheden waarop ondernemer geen invloed kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden of schade ontstaan tijdens transport door afnemer.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien het artikel verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt.

 

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

Ondernemer is alleen aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst, gevolgschade, geleden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, urenderving is nadrukkelijk uitgesloten.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ondernemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan de ondernemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Iedere aansprakelijkheid voor directe schade van ondernemer jegens afnemer, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het daadwerkelijk door afnemer aan ondernemer betaalde factuurbedrag van de desbetreffende maand waarin de schade heeft plaatsgevonden inclusief verzendkosten.

Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat ondernemer is uitgegaan van door of namens de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet van ondernemer of zijn ondergeschikten.

 

Artikel 12 - Vrijwaring

De afnemer vrijwaart ondernemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan ondernemer toerekenbaar is.

Indien ondernemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de afnemer gehouden ondernemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is ondernemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van ondernemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de afnemer.

 

Artikel 13 - Overmacht

De ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop ondernemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ondernemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. De ondernemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de ondernemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

Ondernemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Voor zover ondernemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ondernemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 14 - Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (https://www.degeschillencommissie.nl/consumenten/)

Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/)

 

Artikel 15 - Toepasselijk recht en geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de afnemer waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen of overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Utrecht.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 16 - Wijziging voorwaarden

De ondernemer behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de desbetreffende rechtsbetrekking met de ondernemer. Afnemer wordt geadviseerd om regelmatig de Voorwaarden op wijzigingen na te gaan.